ulcia33m

21 tekstów – auto­rem jest ul­cia33m.

Jes­teś Ty - jes­tem Ja...Jes­teśmy My i nasze słabości.
Nau­czyłeś mnie wie­rzyć w siebie i włas­ne możliwości...
Ja idę do przo­du sta­wiając czoła terazniejszości..
Pózniej będziemy tworzyć owoc naszej miłości,
I żyć szczęśli­wie ra­zem w przyszłości 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 marca 2014, 21:22

Strach to mo­je dru­gie imię,
Brak wiary to mój pseudonim,
Bez­silność to mój brat,
Głupo­ta to mo­ja siostra,
Ra­zem tworzy­my ideal­nie bez­nadziejną rodzinę... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 listopada 2013, 23:05

Prze­rażający smu­tek ogar­nia mo­je serce.
Dusza roz­darta bezlitośnie.
Jes­tem naiw­na i bezradna
Przeg­rałam swo­je życie.

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 listopada 2013, 22:47

Zwykła pro­za życia,

Codzien­nością spo­wity dzień,
Tęsknotą zag­matwa­ny sen,
Myśli od­da­lone, w głębi duszy zanurzone...
Piękny­mi marze­niami ser­ce zgniecione... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 października 2013, 11:58

Prze­nik­li­wy ból ry­suje się na mej twarzy,
Wszys­tko o czym po­myślę z Tobą mi się kojarzy,
Szu­kam Cię we wspomnieniach,
Mo­je uczu­cia trwają w ciągłych wyrzeczeniach. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 października 2013, 22:33

Są chwi­le ważne i ważniejsze...
Te miłe i te bar­dziej wspanialsze...
Są chwi­le war­tościowe i bezcenne...
A dla mnie to wszys­tko ulot­niło się bezpowrotnie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 października 2013, 21:56

Życie mo­je życie..
Gdzie zmie­rzasz...? Dokąd tak gnasz...?
Płyniesz tak szyb­ko i nieubłaganie...
Chciałabym Cię choć na chwilę zat­rzy­mać i walnąć w twarz...
Zat­rzy­maj się choć na chwilę...
Wróć do tych pięknych, bez­tros­kich, pełnych cu­dow­ne­go uczu­cia chwil...
Wróć do tej chwi­li kiedy byłam ta­ka szczęśli­wa... z Tobą... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 czerwca 2013, 17:32

Wi­no wy­piłam - na chwilkę zapomniałam.
Sen­ty­men­ty i wspom­nienia wróciły - znów so­bie przypomniałam... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 czerwca 2013, 22:07

Miałam Cię... przez krótki czas...
Miałam Cię... cho­ciaż tak...
Byłam szczęśli­wa, bo miłością żyłam...
A te­raz Przy­jaciela w To­bie odkryłam... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 czerwca 2013, 22:48

Jak naz­wać to uczu­cie,jeżeli ktoś Cię skrzyw­dził a Ty go na­dal lu­bisz i chcesz z nim da­lej roz­ma­wiać tak jak dawniej...??? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 czerwca 2013, 22:05
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność